Profil společnosti

Elektroplan s.r.o. - je společnost s projekční, inženýrskou a dodavatelskou èinností v oboru elektro. Spoleènost byla založena již v roce 1993 transformována z fyzického subjektu na právnický subjekt. V čele spoleènosti stojí jeho její zakladatel, Miroslav Remišovský, projektant s dlouholetými zkušenostmi.

Zpracování projektù probíhá digitální formou, operativnì, se snahou plnit odbìrateli požadovaný termín.

Kvalita vypracovaných projektù je garantována dlouholetou praxí, autorizací Èeskou komorou autorizovaných inženýrù a technikù èinných ve výstavbì a pøedevším spokojeností našich klientù.

Termíny dodání uvedených prací jsou možné pøizpùsobit požadavkùm objednatele, jsou dány úrovní podkladù, zajištìním koordinace s ostatními profesemi a rozsahem zakázek.
Společnost za dobu své existence vyprodukovala několik tisíc projektových dokumentací.
Racingnet.cz